کلیپ تصویری «از طاعت هایم بگذر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر