کلیپ تصویری «احسان بی چشم داشت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر