کلیپ تصویری «آنها که نرفتند نماندند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر