کلیپ تصویری «آفت انقلاب»


گوینده: شهید بهشتی
سازنده کلیپ (فنی): حسینعلی سهرابی