کلیپ تصویری «آثار یقین»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر