عکس نوشته «کفر متحرک »


عکس نوشته عکس نوشته «کفر متحرک »
کفر متحرک،به اسلام میرسد ولی اسلام راکد،پدربزرگ کفر است.سلمان ها در حالی که کافر بودند حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد وزبید ها در حالی که با رسول بودند رکودشان آنها را به کفر پیوند زد
منبع: کتاب حرکت (ص 12)
صاحب جمله: علی صفایی حائری