عکس نوشته «پُست»


عکس نوشته عکس نوشته «پُست»
می گفت: اگر به من بگویند امام زمان (عج)در دو خیابان آن طرف تر ایستاده و در همان حال جوانی از من پرسش داشته باشد:من نزد امام نمی روم. چرا که آنوقت امام (عج)مرا توبیخ میکند که:چرا سر پست خود نایستاده ای!!!
صاحب جمله: علی صفایی حائری