عکس نوشته «پدر بزرگ کفر»


عکس نوشته عکس نوشته «پدر بزرگ کفر»
کُفر متحرک به اسلام می رسد ولی اسلام راکد،پدربزرگ کفر است
منبع: کتاب حرکت (ص 12)
صاحب جمله: علی صفایی حائری