عکس نوشته «هستی»


عکس نوشته عکس نوشته «هستی»
هستی محرابی است بزرگ که در آن همه چیز در برابر خدا سجده می کند و او را سپاس می گوید.
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: سارا صابری
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان