عکس نوشته «معیار حق و ناحق»


عکس نوشته عکس نوشته «معیار حق و ناحق»
حق و ناحق در مقررات و قوانین اسلامی بنا بر انطباق و هماهنگی این مقررات با جهت و هدفی که قرآن برای نظام هستی و آفرینش اعلام کرده است سنجیده می‌شود
منبع: کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن (ص 55)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان