عکس نوشته «مرگ زندگی ساز»


عکس نوشته عکس نوشته «مرگ زندگی ساز»
طوری زندگی کن که مرگ مزاحم زندگی تو نباشد. آنگونه بمیر که زندگی ساز باشی
منبع: کتاب نامه های بلوغ (ص 139)
صاحب جمله: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: شمیم لیلة القدر تهران