عکس نوشته «قرآن و انسان»


عکس نوشته عکس نوشته «قرآن و انسان»
قرآن کریم می خواهد انسان را به این رهنمون کند که خودش را در اختیار امت بداند
منبع: کتاب حدیث سحرگاهان (ص 91)
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: زهرا ولی پور
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان