عکس نوشته «عبادت»


عکس نوشته عکس نوشته «عبادت»
عبادت آزاد شدن آدمی است از قیود حقیقی که انسان عقب مانده با آنها زندگی میکرد.
منبع: کتاب حدیث سحرگاهان (ص 175)
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: زهرا ولی پور
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان