عکس نوشته «ضرورت ولایت»


عکس نوشته عکس نوشته «ضرورت ولایت»
هر جامعه همانند يك اندام، به مغز، به قلب، به خون -ثار- نيازمند است. مغزى كه تمام راه را بيابد و قلبى كه از عشق سرشار باشد و خونى كه خون خدا باشد و پاك از هر گونه اعتياد و خالى از هر گونه مرض و آزاد از هر گونه جرثومه‏ ى فساد. و انسان محتاج نمونه و رهبر و حجتى است كه امين‏ باشد و به او خيانت نكند و نور باشد و راه او را روشن كند. انسان به روشنفكرى و روشن دلى، به عشق و شناخت، به حجت، به نور، به امين، نيازمند است. و ولايت، عهده ‏دار اين نيازهاى عميق و عظيم انسان است، آن هم انسانى كه میداند، نيازش بالاتر از رفاه و بالاتر ازحريت و آزادى و بيشتر از عدالت است.
منبع: کتاب غدیر (ص 23)
صاحب جمله: علی صفایی حائری