عکس نوشته «ضرورت مذهب»


عکس نوشته عکس نوشته «ضرورت مذهب»
انسان خودآگاه است. نمی‏تواند از بودن و هستى خود چشم بپوشد. نمی ‏تواند از هدف و زندگى و براى چه بودن خود تحقيق نكند. نمی‏تواند چگونه بودن خود را با تلقين و تقليد باور كند و اين بود كه نياز به بينشى‏ كه بودن‏ و براى چه بودن‏ و چگونه بودن‏ انسان را توضيح بدهد، روى نشان داد و ضرورت مذهب اين‏گونه مطرح شد.
منبع: کتاب ذهنیت و زاویه دید (ص 98)
صاحب جمله: علی صفایی حائری