عکس نوشته «شهید راه اصلاح»


عکس نوشته عکس نوشته «شهید راه اصلاح»
گریستن و برپا کردن مجالس کافی نیست.حسین به این ها نیازی ندارد.حسین شهید راه اصلاح است.
منبع: کتاب سفر شهادت
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: علیرضا جعفری
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان