عکس نوشته «سهم از عاشورا»


عکس نوشته عکس نوشته «سهم از عاشورا»
آیا سهمی از عاشورا داریم؟اگر من به ولایت حسین نرسیدم اگر ابوت اولیا را نخواستم اگر فرزند دنیا و یا بدتر بنده دنیا شدم و دین در وجود من شکل نگرفت و تنها بر زبانم نشست آیا با حسین قرابتی دارم؟!آیا از عاشورا ارثی می برم و سهمی می گیرم
منبع: کتاب وارثان عاشورا (ص 254)
صاحب جمله: علی صفایی حائری