عکس نوشته «زرنگ بازی»


عکس نوشته عکس نوشته «زرنگ بازی»
خدا شاهد است که ما با همه ظرفیتمان حرکت نکرده‌ایم و بار خودمان را بر دوش دیگران انداخته‌ایم و خیال میکنیم رندی همین است. در حالی که زرنگ های عالم جور دیگری عمل کرده‌اند و بار دیگران را نیز به دوش کشیده‌اند.
منبع: کتاب روزهای فاطمه (سلام الله علیها) (ص 71)
صاحب جمله: علی صفایی حائری