عکس نوشته «رنج دیوار»


عکس نوشته عکس نوشته «رنج دیوار»
اَرضیتم بالحیاة الدنیا من الاخره؟ مادامی که دیواره های دنیای آدمی فرو نریزد و تلقی او از دنیا دگرگون نشود رسیدن به اوج امکانات و آگاهی جز رنج و مشکل حاصلی برای او ندارد.
صاحب جمله: علی صفایی حائری