عکس نوشته «راز تنهایی»


عکس نوشته عکس نوشته «راز تنهایی»
دل آدمی بزرگتر از این دنیاست و این راز تنهایی اوست.
منبع: کتاب نامه های بلوغ
صاحب جمله: علی صفایی حائری