عکس نوشته «دین حق»


عکس نوشته عکس نوشته «دین حق»
بهترین لقبی که باید به اسلام و قرآن داد: « آیین دعوت کننده به حق و کتاب دعوت کننده به حق است.»
منبع: کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن (ص 36)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان