عکس نوشته «درد حسین»


عکس نوشته عکس نوشته «درد حسین»
او از نرسیدن حق به صاحبانش وطغیان و سرکشی باطل در همه جا دردمند است.
منبع: کتاب سفر شهادت
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: علیرضا جعفری
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان