عکس نوشته «دام شیطان»


عکس نوشته عکس نوشته «دام شیطان»
یکی از خطرناک ترین دام های شیطان بر سر راه انسان های حق پرست،صدای کفش کسانی است که دنبال او به راه می افتند انسانی هست که دل او گرو این است.اگر صدای دو هزار کفش را که به زمین بخورد، بشنود؛خیلی خوشش می آید،اما اگر پنج شش تا باشد؛دل نگران است چرا کم هستند؟!؛
منبع: کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن (ص 148)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان