عکس نوشته «خیمه»


عکس نوشته عکس نوشته «خیمه»
برای کسی که دنیا برایش وسعت دارد در خیمه مهدی جایی نیست
منبع: کتاب تو می آیی (ص 18)
صاحب جمله: علی صفایی حائری