عکس نوشته «خداگونگی»


عکس نوشته عکس نوشته «خداگونگی»
بزرگترین خداگونگی انسان در همین بعد اوست: خود می‌شناسد، خود می‌سنجد، خود برمی‌گزیند، خود می‌سازد و خود می‌آفریند. خلاقیت براساس انتخاب خویشتن، بزرگترین و مهمترین بعد خداگونگی انسان است.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 59)
صاحب جمله: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان