عکس نوشته «خادم مردم»


عکس نوشته عکس نوشته «خادم مردم»
قرآن بر پیامبران یعنی رهبران مردم و خادمان مردم و کسانی که در راه خدمت به مردم تلاش کرده اند، تکیه میکند.
منبع: کتاب حدیث سحرگاهان (ص 164)
صاحب جمله: امام موسی صدر