عکس نوشته «حق‌طلبی و عدالت‌طلبی جوانان»


عکس نوشته عکس نوشته «حق‌طلبی و عدالت‌طلبی جوانان»
من با صراحت به پدران و مادران حاضر در این جلسه اعلام می‌کنم، در نسل جوان و نوجوان، درصد و سطح و حتی گرما و حرارت گرایش فطری به حق و عدل و خیر، از گرایش نسل میانسال و قدیمی‌تر بسیار بلاتر است. البته ممکن است در فلان آقا و خانم میزان حق‌پرستی، حق‌خواهی، حق‌دوستی، عدل‌دوستی و خیرخواهی بیش از دیگری باشد؛ اما این امر اقلّی است.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان