عکس نوشته «حسین (ع)»


عکس نوشته عکس نوشته «حسین (ع)»
نه تنها در آن صحرا بلکه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد.
منبع: کتاب سفر شهادت
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: علیرضا جعفری
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان