عکس نوشته «حج حسینی»


عکس نوشته عکس نوشته «حج حسینی»
امام حسین (ع) حج صوری و یزیدی را رها کرد تا حج حسینی را به جا آورد، کشته شد تا حج حقیقی حفظ شود...
منبع: کتاب سفر شهادت (ص 94)
صاحب جمله: امام موسی صدر