عکس نوشته «تولد دوباره»


عکس نوشته عکس نوشته «تولد دوباره»
كسى كه دوبار متولد نشود به ملكوت راه نمی‏يابد. كسى كه از خودش بيرون نيامده، همان حيوان است كه با غريزه حركت میكند و با طبيعتش راه می‏رود و بر اساس بازتاب‏ ها و عمل و عكس ‏العمل زندگى می‏كند.
منبع: کتاب صراط (ص 97)
صاحب جمله: علی صفایی حائری