عکس نوشته «تولد دوباره»


عکس نوشته عکس نوشته «تولد دوباره»
تو يك بار از مادر متولّد شدى و اين بار بايد از خودت بيرون بيايى؛ از نَفس، از غريزه‏ ها، از عادت‏ها متولّد شوى؛ كه عيسى‏ می‏گفت: «لا يَلِجُ فِى الْمَلَكُوتِ مَنْ لايُولَدُ مَرَّتينِ»؛ كسى كه دو بار متولّد نشود، به ملكوت خدا راهى ندارد. و پس از اين تولّد، بايد توليد كنى و زاد و ولد كنى كه تنها نمانى و در تنهايى هم مأنوس باشى.
منبع: کتاب نامه های بلوغ (ص 17)
صاحب جمله: علی صفایی حائری