عکس نوشته «تمامیت مشکلات»


عکس نوشته عکس نوشته «تمامیت مشکلات»
مشکلات تمامیت ندارند این ما هستیم که باید تمامیت خود را به دست بیاوریم و پایداری کنیم
منبع: کتاب نامه های بلوغ (ص 108)
صاحب جمله: علی صفایی حائری