عکس نوشته «تسلیم حق»


عکس نوشته عکس نوشته «تسلیم حق»
بر طبق توصیه اسلام، بکوشید در داخل خانواده حق، محور برخورد فکری شما باشد. بزرگترها، به حق تن در بدهید! بچه‌ها، به حق تن در بدهید! بگزارید خانواده هر مسلمانی براستی خانواده اسلامی باشد؛ یعنی تسلیم در برابر حق.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 55)
صاحب جمله: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان