عکس نوشته «تحمل حکومت علوی»


عکس نوشته عکس نوشته «تحمل حکومت علوی»
مادام که تلقی مردم از خود و از دنیا دگرگون نشود تحمل حکومت الهی و علوی را نخواهد داشت... مردم حتی با شهادت اباعبدالله علیه السلام به علی ابن الحسین علیه السلام روی نیاورند و با کنار زدن یزید به حکومت علوی نپیوستند، که نان و رفاهی که آن ها میخواستند به این ولایت سنگین نیاز نداشت.
منبع: کتاب وارثان عاشورا (ص 36)
صاحب جمله: علی صفایی حائری