عکس نوشته «به چی فروختی خودت رو؟»


عکس نوشته عکس نوشته «به چی فروختی خودت رو؟»
این تذهبون؟ کجا دارید میرید؟ فانی توفکون؟ به چی فروختی خودتو؟
صاحب جمله: علی صفایی حائری