عکس نوشته «بت پرستی علمی»


عکس نوشته عکس نوشته «بت پرستی علمی»
ای جامعه! این جز اصول مسلمانی است که روی هیچ موجودی به‌عنوان موجودی خرابی ناپذیر حساب مکن… یکی از اساتید برجسته ما از طرف حوزه‌های علمی آماج حمله قرار گرفت، چرا؟ برای این‌که در پاورقی یک کتاب علمی نوشته بود: مؤلف این کتاب با همه جلالت قدرت، در این زمینه مطالعاتش کم بوده‌است با این‌که حرف بدی نزده بود؛ او را کوباندند
منبع: کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن (ص 151)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان