عکس نوشته «ایمان به غیب»


عکس نوشته عکس نوشته «ایمان به غیب»
ایمان به غیب منشأ وخواستگاه امید پایدار است.
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: علیرضا غلامی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان