عکس نوشته «انسان»


عکس نوشته عکس نوشته «انسان»
برای انسان گرد آمده ایم
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان
صاحب جمله: امام موسی صدر