عکس نوشته «اشخاص بجای ارزش‌ها»


عکس نوشته عکس نوشته «اشخاص بجای ارزش‌ها»
یکی از مصیبت‌های زمان ما این است که اشخاص دارند کم‌کم جانشین ارزش‌ها می‌شوند.
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: نقاش فقیر