عکس نوشته «اسلام»


عکس نوشته عکس نوشته «اسلام»
اسلام همان انسانیت و ارزش‌ها و مفاهیم انسانی است و انسانیت نیز همان اسلام.
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان (ص 176)
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: زهرا ولی پور
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان