عکس نوشته «آگاهی رنج آلود»


عکس نوشته عکس نوشته «آگاهی رنج آلود»
آگاهی زیاد برای انسانی که زیاد نشده حاصلی جز رنج ندارد.
منبع: کتاب حرکت
صاحب جمله: علی صفایی حائری