عکس نوشته «آزادی کودک»


عکس نوشته عکس نوشته «آزادی کودک»
اگر به بچه غذا ندهید ستمی به او رفته، اما نه ستم بزرگ. اما اگر فضای آزاد زیستن را از او گرفتید بزرگترین ستم را به او کرده‌اید. چرا که انسانیت او را در معرض خطر قرار داده‌اید.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 18)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: محمد جواد عباسی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان