عکس نوشته «وزنه های کوچک»


عکس نوشته عکس نوشته«وزنه های کوچک»
کسانی که از وزنه های کوچک ورزیدگی را هدیه گرفته اند در زیر وزنه های بزرگ از پا نمی افتند.
منبع: کتاب رشد (ص 15)
صاحب جمله: علی صفایی حائری