عکس نوشته «ریشه گرفته»


عکس نوشته عکس نوشته«ریشه گرفته»
اگر ریشه ها در ما پا گرفته باشند نه در تشویق ها غروری می آیدو نه در ضربه ها خستگی...
منبع: کتاب حرکت (ص 33)
صاحب جمله: علی صفایی حائری