عکس نوشته «اول خودت الگو باش»


عکس نوشته عکس‌نوشته «اول خودت الگو باش»
معلم، مدیر، مدیران جامعه و رهبران جامعه، اینها باید بدانند بزرگترین علت موفقیت انسانی که می‌خواهد کمک‌کار انسان‌های دیگر در خودسازی باشد؛ این است که خود این انسان الگویی باشد؛ برخوردار از کمالاتی که دوست دارد دیگران به دست آورند.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 160)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان