عکس نوشته «امامت معلمین»


عکس نوشته عکس‌نوشته «امامت معلمین»
خانم معلم! آقای معلم! می‌توانی در کلاس خویشتن، در مدرسه خویشتن، امام متقین باشی؟ عالم دینی! نویسنده! گوینده! می‌توانی امام مردم باشی در جامعه خویشتن؟ تنها از این راه است که جامعه، اسلامی می‌شود.
منبع: کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (ص 161)
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: موسسه رسانه ای دیدار
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان