خوشنویسی «غربت انسان»


عکس نوشته خوشنویسی «غربت انسان»
. اگر انسان بر خلاف وظیفه خود در هستی و نقش حیاتی خود رفتار کند، در این جهان غریب است؛ هم با نفس خود و هم با همه هستی غریب است.
منبع: کتاب حدیث سحرگاهان
صاحب جمله: امام موسی صدر
خوشنویس: گمار