خوشنویسی «انسان»


عکس نوشته خوشنویسی «انسان»
برای انسان گرد آمده‌ایم
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان
صاحب جمله: امام موسی صدر
خوشنویس: گمار