گرافکر

gerafekr

کتاب  >   حدیث سحرگاهان   >   کلیپ
کلیپ
بی عدالتی و فقر جهانی
کلیپ پخش شده در آخرین جلسهٔ مباحثه کتاب، که به مسئله بی عدالتی و فقر جهانی اشاره دارد مرتبط با مبحث "ماعون" در کتاب حدیث سحرگاهان
سفارش ماندگار
امام موسی صدر