فیلم مرد عوضی

فیلم مرد عوضی
The wrong man

105 دقیقه
(محل قرارگیری جوایز)

ریویوی فیلم (بدون اسپویل)

موضوع و مضمون فیلم:

موضوع این فیلم «معجزه» است که عناوین «توسل به مسیح» و «ایمان به خدا» هم  می‌تواند گویای همین معنا باشد.

خانواده‌ای در تعادل و خوشی به سر می‌برند تا وقتی که مرد خانواده به جرمی که نکرده متهم می‌شود و آرامش و آسایش خانواده به هم می‌ریزد. مرد پس از تلاش بسیار در توجیه بی‌گناهی خود ناامیدانه به دیدار مادرش می‌رود؛ دیداری که مضمون فیلم را آشکار می‌سازد…

خلاصۀ داستان:

مردی نوازنده که عاشق همسر و فرزندانش است به اشتباه متهم به دزدی با اِعمال زور از چند مغازه شده و توسط پلیس دستگیر می‌شود. «مرد عوضی» یا درست‌تر «مرد اشتباهی» گویای همین تشخیص اشتباهی مالباختگان و پلیس است که ظاهراً هیچ راهی برای برون‌رفت از آن نیست و همه‌چیز برعلیه مرد شهادت می‌دهد و قرار است تا دادگاهی برای حکم نهایی تشکیل شود…